Одлукa о додели уговора за набавку електричне енергије

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда, Дел.бр. 148/1 од 14.02.2020.год.   директор Основне школе „ Бранко Крсмановић“ у Сикирици , доноси: О Д Л У КУ  о додели уговора.

  1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЈП  ЕПС БЕОГРАД, са седиштем у Београду, ул.Балканска  бр.13, 11000 Београд.

Преузмите одлуку