ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности –набавка ђачке ужине за школску 2020/2021. годину ЈН бр. 4/2020

У поступку јавне набавке мале вредности добра – ђачка ужина у школској 2020/2021. години, бр.4/2020 ОШ „Бранко Крсмановић“ Сикирица, као наручилац, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писану понуду у складу са конкурсном документацијом.

Преузмите позив за подношење понуда

Преузмите конкурсну документацију