Jавна набавка – Електрична енергија
Предметна  јавна набавка  се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке бр.1/2014 је  набавка  добра –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА. Назив и  ознака из општег речника набавке : 09310000 – електрична енергија.

Преузми позив за подношење понуда
Преузми конкурсну документацију