Јавна набавка мале вредности – угаљ
Предметна  јавна набавка  се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке бр.2/2014 је  набавка  добра –УГАЉ. Назив и  ознака из општег речника набавке : 0911110 – угаљ.

Преузмите позив за подношење понуда

Преузмите конкурсну документацију