ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Предмет јавне набавке бр.2/2018 је набавка добра – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.
Назив и ознака из општег речника набавке : 09310000 – електрична енергија.

Преузмите позив за подношење понуда

Преузмите конкурсну документацију