Уговор о испоруци угља

УГОВОР О ИСПОРУЦИ УГЉА

Закључен дана  04.11.2019. године у Сикирици између:

  1. ОШ “Бранко Крсмановић” Сикирица 35256, коју заступа Славица Вулић, директор школе, као Наручиоца, и
  2. ДОО“Бравокс“ Сокобања ул.Алексе Маркишића бр.173, кога заступа Војкан Милановић, као Испоручиоца

Преузмите уговор