Према члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања орган управљања у школи је школски одбор, који има девет чланова укључујући и председника. Чланови обављају послове из своје надлежности без накнаде. Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом. Школски одбор чине три представника локалне самоуправе, три представника запослених школе и три представника Савета родитеља школе.
Мандат чланова школског одбора је четири године.
Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду представник синдиката у школи и два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

Школски одбор надлежан је да:
• доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака;
• доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
• утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета РС;
• доноси финансијски план школе, у складу са законом;
• усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
• расписује конкурс и бира директора;
• разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
• доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
• одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
• обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ“ СИКИРИЦА

Испред локалне самоуправе:

  1. Зоран Антић из Сикирице – председник Школског одбора
  2. Данијел Лазић из Дреновца
  3. Владан Стевановић из Бусиловца

Испред Савета родитеља:

  1. Милена Милојевић из Дреновца
  2. Данијела Беговић из Ратара
  3. Марина Симић Николић из Горњег Видова

Испред запослених:

  1. Биљана Петровић, наставник разредне наставе
  2. Небојша Златановић, наставник разредне наставе
  3. Драган Вукотић, наставник предметне наставе