ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -НАБАВКА ДОБАРА- „ОГРЕВ – МРКИ УГАЉ“

Предмет јавне набавке бр.1/2018 је набавка добра –УГАЉ
09111100– угаљ

Преузмите позив за подношење понуда

Преузмите конкурсни документацију