Статут и правилници рада Школе

Школски одбор Основне школе „Бранко Крсмановић“ у Сикирици је на седници одржаној дана 29.3.2024. године усвојио Правилник о употреби електронских уређаја у школи.

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођење поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама

Ученички парламент  ОШ“ Бранко Крсмановић“ у Сикирици, на састанку одржаном дана13.09.2019.године донео је је Пословник о раду Ученичког парламента.

Савет родитеља ОШ“ Бранко Крсмановић“ у Сикирици, на састанку одржаном дана12.09.2019.године донео је је Пословник о раду Савета родитеља.

Школски одбор ОШ“ Бранко Крсмановић у Сикирици на седници одржаној дана 12.09.2019. године усвојио је Измене и допуне Статута школе, Правилник о изменама и допунама Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности ученика.

Школски одбор ОШ“ Бранко Крсмановић“ у Сикирици, на седници одржаној дана  22.03.2018. године, усвојио је Статут школе. Такође, на седницама Школског одбора, Наставничког већа, Савета родитеља и Ученичког парламента , донети су и усвојени  пословници и низ правилника који се односе на рад и понашање  запослених и ученика у школи.

 Усвојена документа можете прегледати  кликом на линкове у наставку:

ОДЛУКЕ