ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКА ДОБРА- „ОГРЕВ – МРКИ УГАЉ“

Предмет јавне набавке, број 1/2019 су добра – огрев – мрки угаљ .  Назив и ознака из општег речника набавке: 09111100 – угаљ

Преузмите позив за подношење понуда

Преузмите конкурсну документацију